Vilniaus miesto savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ nepriklausomo valdybos nario, turinčio strateginio planavimo ir valdymo kompetenciją, atranką

2020.06.01

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (juridinio asmens kodas 120750163, buveinė Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius) užtikrina profesionalų ir skaidrų statybos darbų valdymo ir NT vystymo paslaugų teikimą̨ Vilniaus miesto savivaldybės valdomuose viešosios paskirties švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socialinių paslaugų, sporto, kultūros, turizmo, sveikatos priežiūros ir viešųjų̨ erdvių objektuose.

Bendrovės interneto svetainė: https://www.vilniausvystymas.lt/.

Nepriklausomas valdybos narys su strateginio planavimo ir valdymo kompetencija

Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – 2023 m. birželio 21.

Valdybos narių skaičius: 5.

Atlygis už kolegialaus organo nario veiklą – 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti: https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30325347

Stebėsenos agentūros vykdomos atrankos: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Kandidatų atrankos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Specialieji reikalavimai:

 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo sėkmingos veiklos juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis įmonėje, turinčioje ne mažiau nei 50 darbuotojų;
 • geros anglų kalbos žinios (ne mažesnis kaip B2 lygis);
 • lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;
 • ne mažesnė nei 3 metų patirtis vystant ir valdant nekilnojamo turto projektus arba patirtis nekilnojamojo turto nuomos srityje (privalumas);
 • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis kolegialiuose organuose (privalumas);
 • darbo su Europos Sąjungos institucijomis ir tarptautiniu finansavimu, projektų vykdymo patirtis (privalumas).

 

Bendrieji reikalavimai:

 • turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti joms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo reikalavimai:

 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per pastaruosius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas pastaruosius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • gyvenimo aprašymas;
 • motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

 

Daugiau informacijos suteiks Justina Juknevičiūtė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5)  211 2247, el. paštas justina.jukneviciute@vilnius.lt.

Dokumentus prašome siųsti iki 2020 m. birželio 20  d. el. paštu valdyba@afr.lt  su nuoroda „VVK valdybos narys“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl atrankos į savivaldybės valdomos bendrovės UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ nepriklausomo valdybos nario pareigas paskelbimo:   VVK nepriklausomas valdybos narys

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Jums taip pat gali būti aktualu