Mokyklų tinklo efektyvumo didinimo programa

UAB “Vilniaus vystymo kompanija” valdo 18 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektų, įgyvendinamų pagal priemonę “Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas”:

  • Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo. Remiama veikla – savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo (si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms.