Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimas, LR pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Pranešimus apie pažeidimus gali pateikti ,,Vilniaus vystymo kompanija“ esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su  ,,Vilniaus vystymo kompanija“ sutartiniais santykiais.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešti galite apie ,,Vilniaus vystymo kompanija“ :

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su ,,Vilniaus vystymo kompanija“ .

Informacija apie pažeidimą teikiama vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetetingai institucijai tiesiogiai.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, taip pat Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos apraše.

Teikiant pranešimą vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu, prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu pranesk@vilnius.lt

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

 1. Nulinė tolerancija
 2. Dovanų politika
 3. Pasitikėjimo linija
 4. Privačių interesų deklaravimas
 5. Personalo patikimumo užtikrinimas
 6. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 7. Antikorupcinis švietimas
 8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu