Pasitikėjimo linija

Darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, visuomenės nariai, su kuriais Įmonę sieja  sutartiniai, bendradarbiavimo ar kitokio pobūdžio santykiai, raginami pranešti apie Kodekso nuostatų pažeidimus ar galimus Kodekso nesilaikymo atvejus.

Nebūkite abejingi, padėkite užtikrinti skaidrią ,,Vilniaus vystymo kompanija“ veiklą, tinkamą teisės aktų bei Įmonės etikos ir antikorupcinio  kodekso nuostatų laikymąsi.

Kaip pranešti apie korupciją?

Anonimiškai galima pranešti Pasitikėjimo linija el. paštu pranesk@vilniausvystymas.lt arba Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – VMS) vidiniais pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalais, kurie viešinami Įmonės ir VMS internetinėse svetainės, skyriuose ,,Korupcijos prevencija“.

Įmonės Pasitikėjimo liniją administruojantis Atsakingas asmuo (verslo atsparumo vadovas Darius Dabulskis), gavęs pranešimą apie pažeidimą, privalo:

 • ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu informuoti jį apie tokios informacijos gavimo faktą;
 • ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos turi pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo;
 • baigus nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, raštu informuoti pranešimą apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Visiems pranešantiems asmenims Įmonė aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją.

Asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį – taikomos nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo momento ir taikomos visiems asmenims.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

 1. Nulinė tolerancija
 2. Dovanų politika
 3. Pranešėjų apsauga
 4. Privačių interesų deklaravimas
 5. Personalo patikimumo užtikrinimas
 6. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 7. Antikorupcinis švietimas
 8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu