Korupcijos prevencija ir vidinis kanalas

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
Jeigu turite įtarimų ar įrodymų, kad UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ darbuotojai elgiasi netinkamai, pažeidžia galiojančius teisės aktus, praneškite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui arba kreipkitės tiesiogiai į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Informacijos apie pažeidimus teikimas

Esami ir buvę VVK darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su VVK, gali pateikti pranešimus apie pažeidimus dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
  • neteisėto veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • turto įgijimo neteisėtu būdu,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su VVK.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos apraše.

Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu stop.korupcija@vilnius.lt.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMĖSIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Už antikorupcinės aplinkos kūrimą, korpucijos prevencijos politikos įgyvendinimą ir vidinio pranešimų kanalo užtikrinimą bendrovėje atsakinga Personalo ir veiklos administravimo skyriaus vadovė Agnė Panavaitė – Vainauskienė, el. p. agne.vainauskiene@vilniausvystymas.lt

Jums taip pat gali būti aktualu