Korupcijos prevencija

„Vilniaus vystymo kompanija“ įgyvendina svarbius Vilniaus miesto viešosios paskirties objektų statybos projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, veiklos partnerių ir visuomenės pasitikėjimo. Suprasdama tai, „Vilniaus vystymo kompanija“ savo veiklą grindžia etikos ir antikorupcinio elgesio principais. Įmonėje yra netoleruojamos korupcijos apraiškos, nederamų dovanų siūlymas, teikimas bei priėmimas.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas, kuris nustato Įmonės taikomus etikos principus, pagrindinius įsipareigojimus etiškam elgesiui, antikorupcinius įsipareigojimus, vykdomą dovanų politiką ir privačių interesų konfliktų prevenciją.

Darbuotojams ir valdybos nariams šis Kodeksas padeda elgtis pagal Akcininko ir Įmonės lūkesčius. Kiekvienas Darbuotojas ir kolegialaus organo narys savo elgesiu privalo demonstruoti pagarbą vienas kitam, Akcininkui, veiklos partneriams, visuomenei, vertybėms, netoleranciją korupcijai ar neskaidriems sprendimams, atsakingai rūpintis Įmonės efektyvia veikla ir reputacija.

Veiklos partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims Kodeksas leidžia suprasti, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais, įsipareigojimais Įmonė vadovaujasi vykdydama savo veiklą ir kokio elgesio tikisi iš jų.

Kviečiame susipažinti su Etikos ir atikorupcinio elgesio kodeksu. 

Kaip pranešti apie korupciją?

Apie pastebėtą netinkamą „Vilniaus vystymo kompanijos“ darbuotojų elgesį ar galimai teisės aktų pažeidimus galima pranešti el. paštu pranesk@vilniausvystymas.lt, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui el.paštu stop.korupcija@vilnius.lt arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 5) 211 2885, o visais atvejais rekomenduojama kreiptis tiesiogiai į LR STT.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Informacijos apie pažeidimus teikimas, LR pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Buvę ar šiuo metu darbo santykiais su  „Vilniaus vystymo kompanija“ susiję asmenys turi teisę pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius.

Pažeidimas – UAB Vilniaus vystymo kompanija galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

Informacija apie pažeidimą teikiama vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos apraše arba kompetentingai institucijai tiesiogiai.

Teikiant pranešimą vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu, prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu pranesk@vilnius.lt

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalies 4 ir 5 punktais ir 5 dalimi, taip pat siekiant užtikrinti personalo patikimumą, įmonėje patvirtintas sąrašas pareigybių, į kurias skiriant teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį.

„Vilniaus vystymo kompanijos“ veikla grindžiama atvirumo bei skaidrumo principais. Vadovaujantis  LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Įmonėje yra patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Įmonės interneto svetainėje prie vadovų kontaktų yra pateikiamos jų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Jums taip pat gali būti aktualu