Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencijos politika

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Siekdama  šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, UAB Vilniaus vystymo kompanija įgyvendina Korupcijos prevencijos politiką. Su jos nuostatomis galima susipažinti ČIA.

Už antikorupcinės aplinkos kūrimą, korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą ir vidinio pranešimų kanalo užtikrinimą bendrovėje atsakingas Verslo atsparumo vadovas Darius Dabulskis, el. p. darius.dabulskis@vilniausvystymas.lt

Kaip pranešti apie korupciją

Apie pastebėtą netinkamą UAB Vilniaus vystymo kompanijos darbuotojų elgesį ar galimai teisės aktų pažeidimus galima pranešti el. paštu pranesk@vilniausvystymas.lt, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui el.paštu stop.korupcija@vilnius.lt arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 5) 211 2885, o visais atvejais rekomenduojama kreiptis tiesiogiai į LR STT.

Informacijos apie pažeidimus teikimas, LR pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Buvę ar šiuo metu darbo santykiais su UAB Vilniaus vystymo kompanija susiję asmenys turi teisę pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius.

Pažeidimas – UAB Vilniaus vystymo kompanija galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

Informacija apie pažeidimą teikiama vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos apraše arba kompetentingai institucijai tiesiogiai.

Teikiant pranešimą vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu, prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu pranesk@vilnius.lt

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalies 4 ir 5 punktais ir 5 dalimi, taip pat siekiant užtikrinti personalo patikimumą, įmonėje patvirtintas sąrašas pareigybių, į kurias skiriant teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Jums taip pat gali būti aktualu