Korupcijos prevencija

„Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Įmonė) įgyvendina svarbius Vilniaus miesto viešosios paskirties objektų statybos projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, veiklos partnerių ir visuomenės pasitikėjimo. Suprasdama tai, Įmonė savo veiklą grindžia etikos ir antikorupcinio elgesio principais. Įmonėje yra netoleruojamos korupcijos apraiškos, nederamų dovanų siūlymas, teikimas bei priėmimas.

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas), kuris nustato Įmonės taikomus etikos principus, pagrindinius įsipareigojimus etiškam elgesiui, antikorupcinius įsipareigojimus, vykdomą dovanų politiką ir privačių interesų konfliktų prevenciją.

Bendrovėje diegiami ir palaikomi antikorupciniai elgesio standartai, taikomos pagrindinės antikorupcinės aplinkos kūrimo priemonės, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Pranešėjų apsaugos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis bei elgesio normomis, rekomendacijomis ir gerąja praktika.

Darbuotojams ir valdybos nariams šis Kodeksas padeda elgtis pagal Akcininko ir Įmonės lūkesčius. Kiekvienas Darbuotojas ir kolegialaus organo narys savo elgesiu privalo demonstruoti pagarbą vienas kitam, Akcininkui, veiklos partneriams, visuomenei, vertybėms, netoleranciją korupcijai ar neskaidriems sprendimams, atsakingai rūpintis Įmonės efektyvia veikla ir reputacija.

Veiklos partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims Kodeksas leidžia suprasti, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais, įsipareigojimais Įmonė vadovaujasi vykdydama savo veiklą ir kokio elgesio tikisi iš jų.

Kviečiame susipažinti su Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksu. 

Korupcijos prevencijai:

  1. Nulinė tolerancija
  2. Dovanų politika
  3. Pasitikėjimo linija
  4. Pranešėjų apsauga
  5. Privačių interesų deklaravimas
  6. Personalo patikimumo užtikrinimas
  7. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  8. Antikorupcinis švietimas
  9. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu