Akcininko lūkesčiai

Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija įmonei UAB “Vilniaus vystymo kompanija”

Šia Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – “Akcininkas”) lūkesčių deklaracija (toliau – “Deklaracija”) yra išreiškiami Akcininko, kaip vienintelio UAB “Vilniaus vystymo kompanija” (toliau – “Bendrovė”) akcininko, lūkesčiai ir prioritetai Bendrovės veiklos atžvilgiu. Deklaracija formuluojama ketverių metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį gali būti atnaujinama. Į šią Deklaraciją turi būti atsižvelgiama rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginį planą.

 

Bendrovės veiklos apžvalga

Bendrovė teikia Vilniaus miesto viešųjų infrastruktūrinių projektų valdymo, statybos techninės priežiūros ir nekilnojamojo turto priežiūros, administravimo bei vystymo paslaugas.

Bendrovės vykdomos veiklos sritys:

 • naujų ir esamų statinių projektavimo valdymas;
 • statinių statybos valdymas;
 • projektų ekspertizės organizavimas;
 • statinių statybos techninė priežiūra;
 • pastatų energetinių auditų valdymas;
 • investicinių ir kitų projektų paraiškų parengimo ir pateikimo įgyvendinančiajai institucijai valdymas;
 • projektų administravimo valdymas;
 • projektų viešinimo ir turto draudimo valdymas ir organizavimas;
 • konsultantų priežiūra;
 • lėšų, reikalingų projektavimo ir statybos darbams atlikti poreikio analizė ir valdymas;
 • Bendrovės valdomo nekilnojamojo turto administravimas, valdymas ir vystymas.

Bendrovės siektinos veiklos sritys:

 • Akcininko strateginės, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros organizavimas ir įgyvendinimas;
 • efektyvus, centralizuotas Akcininko ir jo įmonių, įstaigų turto administravimas, valdymas ir vystymas.
 • Projektavimo paslaugų teikimas, statybos projektų rengimas;
 • PPP (public and private partnership) tipo projektų inicijavimas ir vystymas.
 • Potencialiai nuomojamo būsto išvystymas Akcininko poreikių tenkinimui.

Paslaugų teikimas miestui ir gyventojams

Bendrovės teikiamoms paslaugoms keliami lūkesčiai:

 • Strateginių statybų projektų valdymas. Išskirti svarbiausius Bendrovės valdomus statybų projektus pagal biudžetus, statybinių projektų sudėtingumą bei svarbą Vilniaus miestui. Tokiems projektams priskirti aukštos kvalifikacijos projektų vadovus, kurie profesionaliai ir ekonomiškai naudingai valdytų statybinius projektus ir betarpiškai bei nuolat apie projektų eigą informuotų Akcininką;
 • Techninė statybų projektų priežiūra. Pritraukti kvalifikuotus specialistus bei ugdyti turimų darbuotojų kompetencijas, siekiant užtikrinti profesionalią ir kokybišką Bendrovės vykdomą statybinių projektų techninę priežiūrą. Siekti ateityje šią veiklą plėsti vykdant ir kitų Akcininko ir jo valdomų įmonių/įstaigų ar valstybinių įmonių/įstaigų vykdomų statybinių projektų techninę priežiūrą.
 • Vykdomų darbų istorijos atsekamumo užtikrinimas ir skaitmenizavimas. Siekti, kad Bendrovės statybų projektuose atliekami darbai būtų skaitmenizuojami ir talpinami į atitinkamas informacines sistemas ar duomenų bazes.
 • Rangovų priežiūra. Siekiant užtikrinti Rangovų vykdomų darbų užbaigimą laiku, Bendrovė turi maksimaliai stengtis reaguoti į rangovų darbų atlikimo vėlavimus ir, matant tokių Rangovų sutartinių įsipareigojimų potencialų nevykdymą, stengtis numatyti alternatyvius sprendimus svarbiausių objektų darbų užbaigimui;
 • Viešųjų pirkimų praktikos tobulinimas. Bendrovė turi nuolat tobulinti savo atliekamų viešųjų pirkimų praktiką, pasitelkti naujus ir modernius kainos ir kokybės vertinimo kriterijus, kad būtų įsigyjamas kokybiškas ir ekonomiškai naudingiausias pirkimo objektas bei mokomasi iš nepavykusių viešųjų pirkimų;

 

Bendrovės siektinos teikti paslaugos:

 • Nekilnojamojo turto priežiūra, administravimas ir valdymas. Užtikrinti tinkamas kompetencijas ir resursus tam, kad bet kada esant poreikiui būtų galima suteikti reikalingą paslaugą Akcininko atsakingiems padaliniams, kuomet mieste esantys pastatai yra netinkamai arba apskritai neadministruojami jokių subjektų. Esant poreikiui ARBA ilgainiui perimti administruoti, prižiūrėti ir valdyti visą Akcininkui, jo įmonėms/įstaigoms ir Bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, o nustačius, kad toks nekilnojamasis turtas nei Akcininkui, nei Bendrovei nėra reikalingas, organizuoti ir vykdyti jo perleidimo tretiesiems asmenims procedūras;
 • Techninės informacijos apie Akcininko ir jo įstaigų valdomą NT kaupimas (skaitmenizavimas). Siekiant, kad Akcininko ar jo įmonių/įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir administruojamas, o esant poreikiui, operatyviai atliekamas jo remonto, rekonstrukcijos ar papildomos naujos statybos darbų būtinumo ir masto įvertinimas, užtikrinamas sklandus darbų vykdymo planavimas, Bendrovė turi pradėti sisteminti, skaitmenizuoti ir kaupti informaciją apie Akcininko ir jo įmonių/įstaigų valdomą NT bei esamą jo būklę. Tokia informacija esant poreikiui gali būti atveriama viešam naudojimui ir susipažinimui;
 • Nekilnojamo turto esamo panaudojimo įvertinimas ir vystymas. Bendrovė turi įvertinti tiek savo turimus, tiek Akcininko ir jo įmonių/įstaigų valdomus probleminius, kritinės, avarinės būklės nekilnojamojo turto objektus ir siūlyti Akcininkui sprendimus dėl tų objektų bendros dalinės nuosavybės  supirkimo, siekiant suformuoti vientisą nekilnojamojo turto vienetą ir jį išvystyti, padidinti miesto teritorijos urbanistinę vertę ir vientisumą.
 • Koncesijų modelio naudojimas ir pritaikymas. Analizuojant Akcininko ir kitų jo įmonių/įstaigų valdomo nekilnojamojo turto panaudojimo galimybes, ieškoti būdų nekilnojamąjį turtą išvystyti, pritraukiant jo atnaujinimui reikalingą kapitalą (PPP projektai), modeliuojant tai su įvairiomis ilgalaikėmis veiklomis;
 • Strateginių miesto teritorijų išvystymas. Analizuoti Vilniaus miesto teritorijos planų pasikeitimus, įvertinant Bendrovės, Akcininko ir/ar jo valdomų įmonių/įstaigų turimą turtą ir jo lokacijas, siekiant tinkamai numatyti vystomas ar vystintinas teritorijas ir galimas gauti iš to naudas Vilniaus miestui, pavyzdžiui numatyti vystyti infrastruktūros projektus, kurie padėtų užtikrinti vystomų ir/arba neišvystytų teritorijų sklandžią plėtrą.

Finansiškai tvari Bendrovės veikla

 • Išgryninti strategiškai svarbias miestui Bendrovės veiklos sritis. Bendrovės viduje įsivertinti ir atskirti strategiškai miesto veikimui ir gyvavimui svarbias veiklos sritis nuo kitų sričių, kuriose paslaugų teikimas galėtų būti perkamas iš trečiųjų šalių ir pagal poreikį teikti pasiūlymus Akcininkui;
 • Pagal poreikį teikti kitas miesto veikimui ir gyvavimui svarbias paslaugas. Akcininkui išreiškiant lūkestį ar pageidavimą Bendrovei pradėti teikti naujas paslaugas, tokių paslaugų teikimo reikalingumą vertinti per ekonominio naudingumo principą, Bendrovės turimus resursus bei kiek Bendrovės kaštų prireiktų siekiant pradėti jas teikti. Svarstytinas šių papildomų paslaugų teikimas: 1. projektavimo paslaugų teikimo prijungimas prie šiuo metu Bendrovės vykdomų projektų valdymo ir techninės priežiūros veiklų; 2. pavesti Bendrovei administruoti ir valdyti visą Akcininko ir jo įmonių, įstaigų nekilnojamąjį turtą (Akcininko turto banko atitikmuo); 3. Akcininkui ir jo įmonėms, įstaigoms priklausančių pastatų administratoriaus funkcijų vykdymas, pasinaudojant turimų specialistų kvalifikacija įvertinant jų atnaujinimo/modernizavimo darbų poreikį ir siekiant suteikti kokybiškas paslaugas už ekonomiškai pagrįstą protingą kainą;
 • Atsakingas ir pagrįstas įsigijimų planavimas. Planuojant potencialias išlaidas vertinti, kiek išlaidų Bendrovė patiria teikiant paslaugas strateginėse veiklos srityse bei taikyti pagrindines finansų planavimo taisykles – kaštų/naudos analizę Bendrovės ir Akcininko atžvilgiu, atsiperkamumą per sutaupymus, veiklos efektyvumą, kokybiškesnį paslaugų teikimą;
 • Bendrovės tikslams įgyvendinti nereikalingo nekilnojamo turto pardavimas. Bendrovė turi įvertinti savo nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomą nekilnojamąjį turtą ir, nusprendus, kad toks turtas nesukuria ir ateityje greičiausiai nesuteiks miestui pridėtinės vertės ir/arba nėra galimybės jį išvystyti, tokį turtą, koordinuojant veiksmus su Akcininku, parduoti tretiesiems asmenims;
 • Bendrovės dalyvavimas kituose juridiniuose asmenyse. Bendrovė turi įvertinti ar dalyvavimas kituose juridiniuose asmenyse (įvairiomis savininko/dalininkystės formomis) prisideda/papildo pagrindines Bendrovės veiklos sritis ir nustačius, kad toks dalyvavimas neprisideda ar nedaro teigiamo poveikio Bendrovės veiklos rodikliams, koordinuojant veiksmus su Akcininku spręsti pasitraukimo iš atitinkamų juridinių asmenų būdus.

Bendrovės valdymas

 • Valdymo skaidrumo kriterijai. Akcininkas siekia skaidrios, nepriklausomos ir Akcininko lūkesčius atitinkančios veiklos visose Bendrovės srityse. Akcininkas kelia tikslą Bendrovės vadovybei siekti kuo didesnio Bendrovės valdymo nepriklausomumo, o pastebėjus galimas kliūtis tai pasiekti – apie jas informuoti Akcininką. Esant laisvoms nepriklausomų valdybos narių pozicijoms, informuoti bei skatinti Akcininką rengti konkursus tokioms pozicijoms užimti;
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas. Bendrovės vadovybė turi skirti ypatingą dėmesį žmogiškųjų išteklių valdymo klausimams, vengti nepagrįstų įdarbinimo atvejų, koordinuoti darbuotojų paiešką su bendra Akcininko įmonių strategija (pavyzdžiui, platinti darbo skelbimus apie darbo vietas Bendrovėje kitose Akcininko valdomose įmonėse).
 • Veiklos efektyvinimas ir gerinimas. Analizuoti Bendrovės administracinės bei gamybinės dalių procesus ir jų efektyvinimui bei skaidrinimui taikyti moderniausias vadybos priemones ir metodikas, vadovautis, įskaitant, bet neapsiribojant, EBPO valdysenos principais;
 • Korupcijos rizikos prevencija. Užtikrinti skaidrų Bendrovėje vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų laikymąsi, skaidrų ir teisėtą projektų vykdymą ir lėšų panaudojimą. Rinkti, tikrinti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir įvertinti informaciją apie galimus korupcijos pasireiškimo faktus, o gavus pareiškimą, pranešimą ar kitą informaciją apie galimas korupcines veikas, nedelsiant organizuoti tokios informacijos patikrinimą.

Ilgojo laikotarpio vizija

 • Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas. Bendrovė ir Akcininkas bendrai siekia, kad tiek jos, tiek Akcininko ar jo įmonių/įstaigų nekilnojamasis turtas būtų valdomas tiek ekonomiškai, tiek socialiai teisingai ir gerintų miesto plėtros galimybes bei tam tikrų teritorijų konversiją. Bendrovė konsultuodamasi su Akcininku priima sprendimus dėl efektyvaus ir bendrąją miesto viziją atitinkančio jos nekilnojamojo turto valdymo, vystymo, o jeigu toks turtas niekaip netenkina jos poreikių – nekilnojamo turto atsisakymo;
 • Išorinio finansavimo galimybių paieška ir panaudojimas. Bendrovė nuolat vertina realias galimybes ir siekia pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, išorės finansuotojų bei privataus kapitalo lėšomis Bendrovės veiklos tikslams pasiekti ir Akcininko lūkesčiams įgyvendinti (jeigu yra toks poreikis), ieškoti galimybių vykdyti projektus viešosios ir privačios partnerystės būdu;
 • Aplinkosaugos veiksniai. Bendrovė turi prisidėti prie Akcininko siekio sukurti bendrą aplinkos stebėsenos sistemą, kurioje būtų praplėstas oro, taršos ir kitų IoT daviklių tinklas. Taip pat turi įsivertinti galimybes naudoti aplinkosaugines priemones savo veikloje.

Bendradarbiavimas su Akcininku ir jo valdomomis įmonėmis/įstaigomis

 • Bendrovei priimant bet kokį sprendimą, visų pirma turi būti įvertinta, kokia pridėtinę vertę ir galimas rizikas jis sukels Vilniaus miestui ir jo gyventojams.  Jeigu susiduriama su situacija, kuomet Bendrovės priimamas sprendimas ar atliekamas veiksmas būtų naudingas Bendrovei, tačiau kvestionuotinas dėl galimų neigiamų pasekmių ir poveikio Vilniaus miestui, dėl tokio sprendimo ir jo įgyvendinimo turi būti sprendžiama Bendrovės valdyboje;
 • Bendrovė turi nuolat bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis Akcininko valdomomis įmonėmis;
 • Bendrovė turi organizuoti savo veiklą taip, kad išlaikytų kokybiškų jos paslaugų teikimą bei veiktų pelningai ir prisidėtų prie Akcininko biudžeto išmokamais dividendais;
 • Akcininkas tikisi, jog į Bendrovės strateginius dokumentus bus integruojama strateginė kryptis Vilnius 2IN.

Komunikacija ir Bendrovės įvaizdis 

 • Akcininkas turi lūkestį, jog bus išlaikoma vieninga Akcininko ir jo valdomų įmonių išorinė komunikacija, komunikacijos tikslai ir planai derinami su Akcininku ir integruojami į bendrus Akcininko komunikacinius tikslus;
 • Bendrovė siekia nuolatinės atviros komunikacijos tiek jos viduje, tiek tarp Akcininko valdomų įmonių, skatina visų Bendrovės darbuotojų įsitraukimą į Bendrovės tikslų siekimą ir Akcininko lūkesčių įgyvendinimą bei bendradarbiavimą;
 • Betarpiškas ir operatyvus informacijos apsikeitimas tarp Bendrovės ir Akcininko bei jo valdomų įmonių, įstaigų.
 • Siekiamas Bendrovės įvaizdis turi būti toks, kuris vartotojų pasitenkinimo indekse leistų konkuruoti su privataus sektoriaus paslaugų teikėjais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.